Alles van Nieuwegein
Bekijk de agenda
< december 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
48
 
 
 
 
 
 
1
49
2
3
4
5
6
7
8
50
9
10
11
12
13
14
15
51
16
17
18
19
20
21
22
52
23
24
25
26
27
28
29
1
30
31
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Coöperatie CAVAV Internet Marketing UA

Algemene Voorwaarden van Coöperatie CAVAV Internet Marketing UA gevestigd te Bladel, alsmede van al haar leden handelend onder naam Allesvan.nl, nader in enkelvoud te noemen "allesvan.nl"
Artikel 1. Algemeen
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen van en overeenkomsten met allesvan.nl, de uitvoering daaronder begrepen. Werknemers van allesvan.nl alsmede door haar ingeschakelde derden kunnen zich jegens de contractspartij op deze algemene voorwaarden beroepen.
Artikel 2. Aanbiedingen
1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publicaties van allesvan.nl voorkomede gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Na aanvaarding heeft allesvan.nl het recht om binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de contractspartij de offerte te herroepen.
2. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege allesvan.nl, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat allesvan.nl gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.
3. De door allesvan.nl opgegeven prijzen zijn exclusief B.TW.
4. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen van allesvan.nl zijn voor de contractspartij niet te beschouwen als fatale termijnen.
Artikel 3. Totstandkoming en inhoud der overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door allesvan.nl en/of haar daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien allesvan.nl deze schriftelijk bevestigd heeft.
2. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van allesvan.nl binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door haar bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen (toereikende) procuratie hebben.
3. Allesvan.nl is gerechtigd om hetgeen door de contractspartij wordt aangeleverd ter plaatsing op haar website bij allesvan.nl zoals teksten, foto's, alles in de ruimste zin des woords te weigeren dan wel te verwijderen wanneer deze elementen in strijd zijn met de goede smaak, wanneer deze discriminerend zijn in de ruimste zin des woords of wanneer daardoor op volgens allesvan.nl onjuiste wijze van internet gebruik gemaakt wordt.
Artikel 3A. Duur, verlenging en annulering van de overeenkomst.
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de aangegeven termijn voor zover deze van toepassing is, tenzij het een abonnementsvorm betreft.
2. Indien in de overeenkomst een abonnementsvorm is vastgelegd wordt deze telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als is aangegeven, tenzij deze tenminste 3 maanden van te voren schriftelijk wordt opgezegd.
3. Bij annulering van de overeenkomst is allesvan.nl gerechtigd al haar daardoor ontstane schade in de ruimste zin van het woord te verhalen op haar contractspartij. De gehele (resterende) vordering wordt hierdoor direct opeisbaar.
Artikel 4. Levering en Risico-overgang
1. Levering van bedrijfspresentaties vindt plaats op de afgesproken datum of op de datum van uitvoering daarvan.
2. Levering van internetdiensten in de ruimste zin des woords vindt plaats op het tijdstip dat allesvan.nl de contractspartij heeft bericht dat de overeengekomen dienst beschikbaar is op internet.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de levertermijn voor allesvan.nl geen fatale termijn.
4. Allesvan.nl is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook. De contractspartij is mitsdien ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de contractspartij nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de contractspartij zelf.
5. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat kan worden gewerkt als ten tijde van de aanbieding en in de vooronderstelling dat de nodige informatie en werken tijdig door derden zullen worden geleverd.
6. Een leveringstermijn gaat in nadat overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van allesvan.nl zijn en indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen, nadat deze ontvangen is door allesvan.nl.
Artikel 5. Garantie
1. Indien allesvan.nl zaken, websites of gebruiksrechten middels een toeleverancier heeft betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. allesvan.nl zal contractspartij op diens eerste verzoek informeren over de inhoud daarvan.
2. Contractspartij dient te allen tijde allesvan.nl voldoende en tijdig gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen, op straffe van verval van de garantie.
3. De garantie geldt slechts indien contractspartij tijdig aan al zijn verplichtingen jegens allesvan.nl heeft voldaan.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van allesvan.nl is allesvan.nl nimmer aansprakelijk jegens haar contractspartij voor enige vorm van schadevergoeding in de ruimste zin des woords, waaronder vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens verderfde winst of omzet, bedrijfsstagnatie, kosten verbonden aan het inschakelen van derden, het verloren gaan van gegevens of het verminderen van de integriteit van gegevens.
2. Allesvan is nimmer aansprakelijk voor schade aan zijde van de contractspartij of derden hoe dan ook ontstaan, doordat contractspartij of derden de door allesvan.nl geleverde diensten hebben bewerkt of verwerkt.
3. Voor zover leveranciers of onderaannemers van allesvan.nl zich jegens haar kunnen beroepen op een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid dan wel beperking van de verplichting tot schadevergoeding kan allesvan.nl zich jegens de contractspartij op de zelfde bepalingen beroepen.
4. Ter verdere beperking van aansprakelijkheid geldt voorts dat leverancier nimmer gehouden is een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de factuurwaarde van de geleverde dienst, waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft.
5. Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en verplichtingen om schade te vergoeden geldt dat allesvan.nl nimmer gehouden is een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan aan allesvan.nl krachtens een eventueel door haar gesloten verzekering wordt uitgekeerd.
6. De contractspartij vrijwaart allesvan.nl van alle aanspraken op schadevergoeding van derden die voortvloeien uit het op onregelmatige of onzorgvuldige gebruik van door allesvan.nl aan de contractspartij geleverde diensten.
7. Vorderingen tot schadevergoeding dienen direct na constatering van de schade doch in ieder geval binnen twee maanden na afloop van de garantietermijn of indien de overeenkomst onderhoud voorziet na afloop van de onderhoudsperiode volledig en schriftelijk bij aangetekende brief bij allesvan.nl te worden ingediend, op straffe van verval van aansprakelijkheid van allesvan.nl
Artikel 7. Betaling en verzuim
1. Betaling geschiedt en is verschuldigd zoals aangegeven in de overeenkomst en/of zoals nader is gespecificeerd.
2. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de contractspartij van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist is in verzuim. Ook is in dit geval de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag zonder dat een andere aanzegging is vereist.
3. Indien betaald wordt d.m.v. automatische incasso dient contractspartij steeds te zorgen dat incasso mogelijk is. Indien incasso niet mogelijk is of onmogelijk gemaakt wordt is de gehele (resterende) vordering direct opeisbaar.
4. Bij overschrijding van een betalingstermijn van meer dan 3 weken wordt de gehele (resterende) vordering direct opeisbaar.
5. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten (in de ruimste zin van het woord) die dientengevolge gemaakt moeten worden komen ten laste van de contractspartij. Hierbij worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,00
Artikel 8. Klachten en Reclames
1. Reclames dienen steeds schriftelijk plaats te vinden binnen twee maanden na een door allesvan.nl geleverde dienst. Na het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn van twee maanden vervalt het recht van de contractspartij om zich op enig gebrek of onjuistheid ten aanzien van de geleverde diensten te beroepen, behoudens voor zover een garantie als bedoeld in artikel 6 is verleend.
2. Allesvan.nl aanvaardt geen enkele reclame of aansprakelijkheid van een contractspartij of derden wanneer door allesvan.nl geleverde diensten zijn verwerkt, gewijzigd of veranderd.
3. Een reclame schort de verplichting van de contractspartij tot betaling jegens allesvan.nl niet op.
Artikel 9. Overmacht
1. Tekortkomingen van allesvan.nl in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van allesvan.nl noch krachtens de wet de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komen.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van allesvan.nl onafhankelijk - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door contractspartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen brand / of storing in het bedrijf van allesvan.nl of in dat van één van haar leveranciers, vertraagde levering van bestelde materialen en diensten, terreur, (burger-)oorlog, werkstaking, uitval van computers en servers, computervirussen en overheidsmaatregelen.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.
Alle geleverde diensten en hetgeen daarmee samenhangt blijven eigendom van allesvan.nl totdat contractspartij aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst, inclusief de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, of daarmee samenhangende verbintenissen jegens allesvan.nl heeft voldaan. Tot dat moment wordt de contractspartij geacht hetgeen uit de geleverde diensten voortvloeit van allesvan.nl in bruikleen te hebben. Gedurende de bruikleenperiode is de contractspartij niet gerechtigd het geleverde te verkopen of verpanden.
Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom
1. Allesvan.nl behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht en alle andere rechten van industriële eigendom voor, ter zake van door haar geleverde websites voortbrengselen die samenhangen met geleverde diensten, computerprogramma's, tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen e.d. Deze rechten blijven aan allesvan.nl toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
2. Alle bescheiden waarop rechten van intellectuele eigendom van allesvan.nl berusten, dienen door de contractspartij op eerste aanmaning aan allesvan.nl te worden geleverd.
3. De contractspartij garandeert aan allesvan.nl dat de contractspartij beschikt over de rechten van intellectuele eigendom, althans licenties op alle door hem aan allesvan.nl geleverde elementen dan wel op de op de website van allesvan.nl door de contractspartij geplaatste elementen in de ruimste zin des woords.
4. De contractspartij vrijwaard allesvan.nl tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de elementen als vermeld in artikel 12.3.
Artikel 12. Geheimhouding
Contractspartij is gehouden informatie welke contractspartij van allesvan.nl heeft verkregen en waarvan is medegedeeld dat deze informatie vertrouwelijk is, althans waarvan contractspartij zulks redelijkerwijs kon vermoeden, waaronder in ieder geval begrepen in computerprogrammatuur begrepen vertrouwelijke informatie, informatie betreffende door allesvan.nl gehanteerde prijzen, kortingen en vergelijkbare voorwaarden, geheim te houden.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen.
1. Op alle door allesvan.nl gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verbintenissen en geschillen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.